Aukcia vozidiel Toyota Financial Services Slovakia1

Čo je Aukcia vozidiel Toyota Financial Services Slovakia
(skrátene Aukcia vozidiel)

Spoločnosť Toyota Financial Services Slovakia s.r.o., IČO: 35 915 404, (ďalej tiež len skrátene „TFSSK“) pripravila pre svojich obchodných partnerov a ďalších záujemcov z radu podnikateľov v oblasti predaja motorových vozidiel nový internetový portál, na ktorom si budú môcť prehliadať vozidlá, ktoré ponúka TFSSK na predaj, a podávať za ďalej stanovených podmienok TFSSK svoje záväzné cenové ponuky na kúpu konkrétnych nimi vybraných vozidiel uverejnených v Aukcii vozidiel, a to po Dobu aukcie uvedenú u každého vozidla uverejneného v Aukcii vozidiel. V prípade, že v rámci niektorej z uverejnených Aukcií vozidiel sú ponúkané viaceré vozidlá, je možné podávať záväzné cenové ponuky ohľadne každého uverejneného vozidla zvlášť. Po uplynutí Doby aukcie sú všetky cenové ponuky podané k danému vozidlu vyhodnotené a vozidlo je predané v súlade s postupom stanoveným v aktuálnych Obchodných podmienkach uverejnených k dátumu začatia príslušnej Aukcie vozidiel na AUCTION.TFSONLINE.SK. Našim cieľom je poskytnúť našim partnerom pre Aukciu vozidiel rýchly a jednoduchý prístup k informáciám o ponúkaných vozidlách a rozvinúť s nimi pružný spôsob spolupráce v oblasti odkupovania vozidiel od TFSSK.

2

Kto môže podávať cenové ponuky v Aukcii vozidiel

Podávať záväzné cenové ponuky na kúpu vozidiel v Aukcii vozidiel môže iba podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba), ktorá je v rámci svojho predmetu podnikania oprávnená na nákup a predaj motorových vozidiel a ktorá je registrovaná v Evidencii Partnerov TFSSK pre Aukciu vozidiel (ďalej tiež len „Evidencia“). Partnerom TFSSK pre Aukciu vozidiel registrovaným v Evidencii sa podnikateľ v uvedenom obore môže stať za týchto podmienok:

  1. Súčasní obchodní partneri TFSSK s autorizovaným prístupom do www.tfsonline.sk
    V prípade, že ste podnikateľom v oblasti nákupu a predaja motorových vozidiel a ste už obchodným partnerom TFSSK s autorizovaným prístupom do www.tfsonline.sk, potvrďte svoj záujem stať sa Partnerom TFSSK pre Aukciu vozidiel odsúhlasením Žiadosti o prístup do Aukcie vozidiel, ktorá Vám bude k dispozícii po zadaní Vášho prístupového mena a hesla pri prvom prihlásení do aplikácie Aukcia vozidiel. Okamihom odoslania vyplnenej Žiadosti o prístup do Aukcie vozidiel, ktorou odsúhlasíte podmienky Vašej účasti v Aukcii vozidiel, budete zaregistrovaní v Evidencii a bude Vám umožnený okamžitý prístup do partnerskej sekcie Aukcie vozidiel s možnosťou podávať záväzné cenové ponuky na kúpu vozidiel ponúkaných TFSSK v Aukcii vozidiel.

  2. Ostatní podnikatelia
    V prípade, že ste podnikateľom v oblasti nákupu a predaja motorových vozidiel, nie ste doposiaľ obchodným partnerom TFSSK s autorizovaným prístupom do www.tfsonline.sk, a chcete sa stať Partnerom TFSSK pre Aukciu vozidiel registrovaným v Evidencii, vyplňte prosím Žiadosť o registráciu a odošlite ju TFSSK. TFSSK si vyhradzuje právo rozhodnúť, či Vašu žiadosť o registráciu v Evidencii schváli, alebo nie. V prípade, že TFSSK Vašu žiadosť o registráciu schváli, zaregistruje Vás v Evidencii a bude Vám elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú vo Vašej žiadosti o registráciu zaslané potvrdenie o aktivácii Vami zvoleného prístupového mena a hesla, ktoré Vás budú oprávňovať na vstup do Aukcie vozidiel; tým Vám bude umožnený okamžitý prístup do partnerskej sekcie s možnosťou podávať záväzné cenové ponuky na kúpu vozidiel ponúkaných TFSSK v Aukcii vozidiel.


3

Zrušenie registrácie v Evidencii

TFSSK je oprávnená kedykoľvek aj bez udania dôvodu zrušiť registráciu Partnera v Evidencii, a to zaslaním oznámenia dotyčnému Partnerovi na jeho poslednú známu e-mailovú adresu/faxové číslo či poštovú adresu. Partner registrovaný v Evidencii je oprávnený kedykoľvek požiadať TFSSK o zrušenie registrácie v Evidencii. V prípade zrušenia registrácie zo strany TFSSK či na žiadosť Partnera bude bezodkladne zamedzený dotyčnému Partnerovi prístup do partnerskej sekcie Aukcie vozidiel, a to deaktiváciou prístupového mena a hesla dotyčného Partnera či iným spôsobom. Všetky právne úkony TFSSK a Partnera urobené do okamihu zamedzenia prístupu dotyčného Partnera do Aukcie vozidiel v dôsledku zrušenia registrácie v Evidencii sú naďalej platné a záväzné; zrušenie registrácie nemá na ich platnosť a záväznosť vplyv.

Pokiaľ máte akékoľvek ďalšie dotazy, využite prosím Nápovedu dostupnú na tomto portály alebo sa na nás obráťte.