Aukcia vozidiel Toyota Financial Services SlovakiaObchodné podmienky
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
pre predaj vozidiel v Aukcii vozidiel

1. Základné pojmy

1.1. „Obchodnými podmienkami“ sa rozumejú tieto Obchodné podmienky Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. pre predaj motorových vozidiel v internetovej Aukcii vozidiel, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi TFSSK a Kupujúcim na Vozidlo ponúkané v Aukcii vozidiel spôsobom v týchto Obchodných podmienkach stanoveným.

1.2. „TFSSK“ sa rozumie spoločnosť Toyota Financial Services Slovakia s.r.o., IČO: 35 915 404, so sídlom: Gagarinova 7/C, 821 03 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 34399/B, ktorej predmetom podnikania je aj nákup a predaj motorových vozidiel a autopríslušenstva.

1.3. „Partnerom“ sa rozumie podnikateľský subjekt (fyzická či právnická osoba) oprávnená na podnikanie v oblasti nákupu a predaja motorových vozidiel, ktorý má záujem o kúpu jedného či viacerých Vozidiel prostredníctvom Aukcie vozidiel a ktorý je registrovaný v  Evidencii Partnerov TFSSK pre Aukciu vozidiel.

1.4. „Evidencí Partnerů TFSCZ pro Aukci vozidel“ se rozumí seznam Partnerů, kteří jsou oprávněni účastnit se Aukce vozidel, a podávat tak TFSCZ návrhy na uzavření kupních smluv na Vozidla nabízená v Aukci vozidel.

1.5. „Kupujúcim“ sa rozumie Partner, s ktorým uzavrie TFSSK kúpnu zmluvu na Vozidlo ponúkané v  Aukcii vozidiel za podmienok stanovených v týchto Obchodných podmienkach.

1.6. „Vozidlom“ sa rozumie (nové či ojazdené) motorové vozidlo určené k prevádzke na pozemných komunikáciách vo vlastníctve TFSSK, keď najčastejšie (nie však výlučne) sa jedná o ojazdené vozidlo vrátené zákazníkmi TFSSK či týmto zabavené z leasingových zmlúv, zo zabezpečenia zmlúv o úvere alebo v iných podobných súvislostiach, ponúkané zo strany TFSSK v Aukcii vozidiel.

1.7. „Aukciou vozidiel“ sa rozumie internetová aplikácia Aukcia vozidiel Toyota Financial Services Slovakia dostupná na www.AUCTION.TFSONLINE.SK, v ktorej TFSSK uverejňuje Vozidlá ponúkané na predaj Partnerom a Partneri podávajú spôsobom stanoveným v týchto Obchodných podmienkach TFSSK svoje cenové ponuky na kúpu konkrétnych Vozidiel uverejnených v Aukcii vozidiel a postup TFSSK a Partnerov pri predaji a kúpe Vozidiel ponúkaných v Aukcii vozidiel. Aukcia vozidiel môže byť v týchto Obchodných podmienkach, dokumentoch vzťahujúcich sa k Aukcii vozidiel a v uvedenej internetovej aplikácii označovaná tiež ako „aukcia vozidiel“ alebo len „aukcia“.

1.8. „cenovou ponukou“ sa rozumie právny úkon, ktorým Partner podá TFSSK záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy ohľadne konkrétneho Vozidla uverejneného v Aukcii vozidiel tým, že zadá pod svojim prístupovým menom a heslom (ak je zo strany TFSSK aktivované) u takého Vozidla, ktoré chce od TFSSK kúpiť za podmienok stanovených v týchto Obchodných podmienkach, návrh kúpnej ceny na kúpu príslušného Vozidla niektorým zo spôsobov, ktorý aplikácia Aukcia vozidiel umožňuje, pričom môže využiť buď možnosť zadať návrh kúpnej ceny prevyšujúci poslednú ponuku iba o minimálne prihodenie alebo možnosť zadať návrh kúpnej ceny prevyšujúci poslednú ponuku o násobok minimálneho prihodenie alebo využiť inú prípadnú možnosť, ktorú bude aplikácia Aukcia vozidiel v okamihu zadania cenovej ponuky umožňovať.

1.9. „vyvolávacou cenou“ sa rozumie najnižšia kúpna cena stanovená zo strany TFSSK, na ktorú je možné podať prvú cenovú ponuku v aukcii konkrétneho Vozidla.

1.10. „poslednou ponukou“ sa rozumie časovo posledná cenová ponuka podaná zo strany niektorého z Partnerov ohľadne konkrétneho draženého Vozidla v Dobe aukcie.

1.11. „minimálnym prihodením“ sa rozumie čiastka, o ktorú je možné minimálne zadaním cenovej ponuky zvýšiť poslednú ponuku.

1.12. „Plánovanou dobou aukcie“ sa rozumie u každého Vozidla na začiatku príslušnej Aukcie vozidiel zo strany TFSSK stanovená doba pre podávanie cenových ponúk Partnerov; táto doba zodpovedá skutočnej dobe, počas ktorej môžu Partneri podávať svoje cenové ponuky na kúpu príslušného Vozidla, pokiaľ nie je Plánovaná doba aukcie predĺžená spôsobom stanoveným týmito Obchodnými podmienkami.

1.13. „Dobou aukcie“ sa rozumie skutočná doba uvedená u každého Vozidla, počas ktorej môžu Partneri podávať svoje cenové ponuky na kúpu príslušného Vozidla; táto doba je uvedená u každého Vozidla ponúkaného v Aukcii vozidiel a zodpovedá Plánovanej dobe aukcie, ak nie je spôsobom stanoveným v týchto Obchodných podmienkach Plánovaná doba aukcie v priebehu aukcie príslušného Vozidla predĺžená.

2. Návrh kúpnej zmluvy

2.1. TFSSK uverejňuje v  Aukcii vozidiel Vozidlá ponúkané na predaj Partnerom. Uverejnením konkrétneho Vozidla v Aukcii vozidiel dáva TFSSK Partnerom podnet na to, aby podávali TFSSK svoje cenové ponuky na kúpu takéhoto Vozidla, a to do uplynutia Plánovanej doby aukcie stanovenej v Aukcii vozidiel u príslušného Vozidla. V prípade, že v posledných piatich minútach Plánovanej doby aukcie (alebo spôsobom stanoveným v týchto Obchodných podmienkach už predlženej Plánovanej doby aukcie) podá niektorý z Partnerov svoju cenovú ponuku na kúpu konkrétneho Vozidla, predlžuje sa automaticky doba, počas ktorej je možné podávať ďalšie cenové ponuky ohľadne príslušného Vozidla, vždy na ďalších päť minút. Pokiaľ v posledných piatich minútach Plánovanej doby aukcie (alebo spôsobom stanoveným v týchto Obchodných podmienkach už predlženej Plánovanej doby aukcie) nepodá žiadny z Partnerov ďalšiu cenovú ponuku, Doba aukcie končí. Po uplynutí Doby aukcie už nie možné podávať cenové ponuky prostredníctvom Aukcie vozidiel.

2.2. Každý Partner je oprávnený podať TFSSK po Dobu aukcie svoju cenovú ponuku na kúpu konkrétneho Vozidla uverejneného v Aukcii vozidiel. Navrhnutá kúpna cena Vozidla sa v cenovej ponuke zadáva v EUR, vždy vrátane DPH. Okamihom, ktorým dotknutý Partner zadá pod svojim (zo strany TFSSK aktivovaným) prístupovým menom a heslom svoju cenovú ponuku na kúpu konkrétneho Vozidla, predkladá takýto Partner TFSSK návrh kúpnej zmluvy, ktorou sa zaväzuje vybraté Vozidlo od TFSSK za navrhnutú kúpnu cenu podľa týchto Obchodných podmienok kúpiť. Návrh kúpnej zmluvy takto urobený zo strany Partnera je pre Partnera záväzný od okamihu jeho urobenia až do uplynutia lehoty štrnásť pracovných dní začínajúcich plynúť nasledujúci pracovný deň po dni, ktorý je posledným dňom Plánovanej doby aukcie stanovenej u príslušného Vozidla v príslušnej Aukcii vozidiel. Partner je oprávnený iba na to, aby kedykoľvek do uplynutia Doby aukcie ponúkanú kúpnu cenu zvýšil, a to tak, že zadá po Dobu aukcie v Aukcii vozidiel u príslušného Vozidla novú cenovú ponuku, ktorou navrhne kúpu príslušného Vozidla za kúpnu cenu zodpovedajúcu poslednej ponuke zvýšenej o minimálne prihodenie či o násobok minimálneho prihodenia spôsobom, ktorý Aukcia vozidiel umožňuje. Okamihom, v ktorom Partner takto zadá novú cenovú ponuku (s návrhom vyššej kúpnej ceny za Vozidlo), nahrádza tým plne svoju predchádzajúcu cenovú ponuku urobenú v Aukcii vozidiel ohľadne príslušného Vozidla voči TFSSK. Iné zmeny cenovej ponuky (napr. zníženie navrhnutej kúpnej ceny Vozidla) nie sú prípustné.

3.  Uzavretie a náležitosti kúpnej zmluvy

3.1. TFSSK bez zbytočného odkladu po uplynutí Doby aukcie rozhodne na základe vlastného uváženia, či uzavrie kúpnu zmluvu s Partnerom, ktorý predložil najvyššiu cenovú ponuku, alebo či Vozidlo na základe predložených cenových ponúk nepredá; v takom prípade môže TFSSK Vozidlo zaradiť do novej Aukcie vozidiel či naložiť s ním inak.

3.2. Kúpna zmluva ohľadne konkrétneho Vozidla je uzavretá okamihom, keď TFSSK potvrdí  telefonicky, faxom alebo prostredníctvom e-mailu či iným vhodným spôsobom Kupujúcemu akceptáciu jeho cenovej ponuky. Partnerov, ktorých cenové ponuky neboli zo strany TFSSK akceptované, o výsledku aukcie informuje TFSSK iba na základe ich žiadosti.

3.3. Predmetom kúpnej zmluvy je Vozidlo so všetkými súčasťami a príslušenstvom v stave, ako ku okamihu uzavretia kúpnej zmluvy stojí a leží, teda aj so všetkými prípadnými zjavnými či skrytými vadami. TFSSK neposkytuje žiadnu záruku na Vozidlo; splnomocňuje však Kupujúceho na uplatnenie prípadne trvajúcich záruk poskytovaných na Vozidlo už jeho výrobcom či pôvodným predajcom.

3.4. Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu na základe faktúry TFSSK do piatich pracovných dní od jej doručenia; za doručenie faktúry sa považuje aj jej doručenie faxom či elektronicky. Ak je faktúra odosielaná Kupujúcemu taktiež faxom, považuje sa za okamih jej doručenia okamih, v ktorom bola faktúra odoslaná na posledné známe faxové číslo Kupujúceho, a to aj za predpokladu, že sa Kupujúci o faxovom doručení faktúry nedozvedel. Obdobne to platí aj v prípade, že je faktúra odosielaná elektronicky na poslednú známu e-mailovú adresu Kupujúceho. Ak je faktúra odosielaná iba poštou, je faktúra doručená tretím dňom po jej odoslaní, ak je odoslaná na poslednú známu poštovú adresu Kupujúceho, a to aj v prípade, že sa o jej doručení Kupujúci nedozvedel. Úhradou kúpnej ceny sa rozumie pripísanie príslušnej čiastky zodpovedajúcej plnej výške kúpnej ceny na účet TFSSK uvedený vo faktúre na kúpnu cenu Vozidla pod variabilným symbolom, ktorým je číslo predmetnej faktúry vystavené TFSSK na kúpnu cenu Vozidla. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať svoj záväzok na úhradu kúpnej ceny za Vozidlo či jej časti proti akémukoľvek záväzku TFSSK voči Kupujúcemu. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny za Vozidlo vznikne TFSSK nárok na úroky z omeškania vo výške 0,1% denne z dlžnej časti kúpnej ceny. V prípade, že je Kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny Vozidla najmenej po dobu dvoch pracovných dní, vznikne TFSSK tiež nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z kúpnej ceny Vozidla bez DPH; touto zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok TFSSK na náhradu škody v plnej výške.

3.5. Vlastnícke právo k Vozidlu prechádza na Kupujúceho okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny, vrátane všetkého jej prípadného príslušenstva.

3.6. TFSSK odovzdá Kupujúcemu Vozidlo spolu s jeho príslušenstvom, originál technického preukazu Vozidla (osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II) a ostatné doklady k Vozidlu potrebné na vykonanie zmien v evidencii motorových vozidiel, vrátane plnej moci na vykonanie potrebných zmien a to bez zbytočného odkladu po prevode vlastníctva k Vozidlu na Kupujúceho, najneskôr však do piatich pracovných dní od prevodu vlastníctva k Vozidlu na Kupujúceho, a to v mieste, ktoré je v Aukcii vozidiel označené u príslušného Vozidla pojmom Umiestnenie vozidla (ďalej len „Miesto prevzatia“). Pokiaľ bude dohodnuté prevzatie Vozidla na inom mieste ako na Mieste prevzatia, všetky náklady na odovzdanie, resp. prepravu Vozidla z Miesta prevzatia znáša Kupujúci. Nebezpečenstvo škody na Vozidle prechádza na Kupujúceho okamihom odovzdania Vozidla Kupujúcemu v Mieste prevzatia, resp. okamihom odovzdania Vozidla v Mieste prevzatia prvému dopravcovi za účelom dopravy Vozidla Kupujúcemu, pokiaľ je Vozidlo Kupujúcemu dopravované.

3.7. Kupujúci zabezpečí bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho práva k Vozidlu na svoje vlastné náklady na príslušnom správnom orgáne registráciu zmien v príslušnom registri motorových vozidiel, ako aj v technickom preukaze Vozidla, a zabezpečí, aby Vozidlo bolo od okamihu prevodu vlastníckeho práva k Vozidlu na Kupujúceho poistené, pokiaľ ide o povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Kupujúci sa zaväzuje, že splnenie týchto povinností preukáže TFSSK zodpovedajúcimi dokladmi do piatich pracovných dní odo dňa, v ktorom o to bude TFSSK požiadaný.

4.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1. TFSSK je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy na Vozidlo s okamžitou účinnosťou formou písomného oznámenia zaslaného Kupujúcemu faxom alebo poštou v prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny či jej časti po dobu najmenej 3 pracovných dní. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za doručené aj v prípade, že sa o ňom Kupujúci nedozvedel, pokiaľ je zaslané na poslednú známu adresu/faxové číslo Kupujúceho, a to okamihom, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odoslané faxom na posledné známe faxové číslo Kupujúceho, ak je oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odosielané taktiež faxom, alebo uplynutím lehoty troch dní odo dňa podania oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy na poštu k odoslaniu Kupujúcemu, ak je oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odosielané iba poštou na poslednú známu poštovú adresu Kupujúceho.

4.2. Po odstúpení od kúpnej zmluvy môže TFSSK akceptovať podľa článku 3.2. cenovú ponuku Partnera, ktorý urobil druhú najvyššiu cenovú ponuku v poradí, a ktorý sa tak stane Kupujúcim za predpokladu, že trvá podľa čl. 2.2. týchto Obchodných podmienok záväznosť jeho návrhu kúpnej zmluvy, pričom kúpna zmluva bude mať náležitosti stanovené v týchto Obchodných podmienkach, alebo ponúknuť Vozidlo na predaj v ďalšej Aukcii vozidiel či s ním naložiť akokoľvek inak.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. Týmito Obchodnými podmienkami neupravené práva a povinnosti TFSSK a Kupujúceho sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodným zákonníkom, v platnom znení, a to najmä úpravou kúpnej zmluvy.

5.2. TFSSK je oprávnená kedykoľvek stiahnuť ponuku Vozidla na predaj z Aukcie vozidiel a Aukciu konkrétneho Vozidla zrušiť. V takom prípade strácajú okamihom zrušenia Aukcie vozidiel príslušného Vozidla už urobené návrhy Partnerov na uzavretie kúpnej zmluvy ohľadne takéhoto Vozidla záväznosť. TFSSK je oprávnená následne Vozidlo zaradiť do novej Aukcie vozidiel či s ním naložiť akokoľvek inak.

5.3. Každý Partner je povinný oznámiť TFSSK zmenu svojho sídla/miesta podnikania a ďalších kontaktných a fakturačných údajov, a to bez zbytočného odkladu po vykonanej zmene. V prípade, že túto svoju povinnosť nesplní, nemôže namietať, že mu neboli akákoľvek písomnosť či oznámenie doručované mu v súvislosti s Aukciou vozidiel doručené, pokiaľ sú tieto zasielané na jeho poslednú známu poštovú alebo emailovú adresu alebo fax. Pokiaľ ide o okamih doručenia, platí v takomto prípade obdobne čl. 3.4. týchto Obchodných podmienok.

5.4. Tieto Obchodné podmienky je možné meniť uverejnením novej verzie Obchodných podmienok na www.AUCTION.TFSONLINE.SK, pričom každá nová verzia Obchodných podmienok je účinná odo dňa, ktorý je v každej novej verzii Obchodných podmienok stanovený ako deň začiatku ich účinnosti, najskôr však dňom jej uverejnenia na www.auction.TFSONLINE.SK. Každá nová verzia Obchodných podmienok je platná pre všetky Aukcie vozidiel, ktoré sú začaté v deň začiatku účinnosti novej verzie Obchodných podmienok a po dobu jej účinnosti. Každý Partner je povinný sa pred zadaním svojej cenovej ponuky podrobne oboznámiť s aktuálnou a účinnou verziou Obchodných podmienok uverejnenou na www.AUCTION.TFSONLINE.SK, ktorou sa príslušná aukcia, v ktorej podáva svoju cenovú ponuku riadi.

5.5. Toto znenie Obchodných podmienok je účinné od 1.3.2010.